Ἅγ. Δημήτριος - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

 210 4653 972

Ἐφημέριοι
π. Μιχαήλ Σουκαρᾶς
π. Ἄγγελος Ἀνδρουτσόπουλος
π. Ἀνάργυρος Εὐδαίμων