Ἅγ. Κων/νου καί Ἑλένης - Μάνδρας

Μάνδρα – 196 00

210 5555 382

Ἐφημέριοι
π. Μακάριος Μάτσος
π. Δημήτριος Μπίλλης
π. Εὐθύμιος Ζενέτος