Ἅγ. Μηνᾶς - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

210 4651 268

Εφημέριοι
π. Τιμόθεος Λαϊβερᾶς
π. Χριστόδουλος Κοκλιώτης
π. Χριστοφόρος Βιέννας (διάκ.)