Ἅγ. Νικόλαος - Σαλαμίνος

Σαλαμίς – 189 00

210 4653 710

Ἐφημέριοι
π. Στέφανος Κατηφόρης
π. Νικόδημος Μουτόπουλος