Ἅγ. Νικόλαος - Σεληνίων Σαλαμῖνος

Σελήνια Σαλαμῖνος – 189 50

210 4671 717

Ἐφημέριοι
π. Αὐξέντιος Ρουσσάκης
π. Δημήτριος Παπαβασιλείου