Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος - Μελί Μεγάρων

Μελί Μεγάρων – 191 00

22960 83 779

Ἐφημέριος
π. Ἰωάννης Κάρκας