Ἁγ. Τριάς - Οἰνόης

Οἰνόη – 19012

22630 51 228

Ἐφημέριος
Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Μαραβέλιας