Ἅγ. Δημήτριος - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

 210 4653 972

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Μιχαήλ Σουκαρᾶς
Ἀρχιμ. Ἄγγελος Ἀνδρουτσόπουλος
Πρωτοπρ. Ἀνάργυρος Εὐδαίμων