Ἅγ. Λαυρέντιος - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

210 4676 685

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Γερμανός Βροῦβας
Ἀρχιμ. Νικόδημος Μουτόπουλος
Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Βιέννας