Ἅγ. Μηνᾶς - Σαλαμῖνος

Σαλαμίς – 189 00

210 4651 268

Εφημέριοι
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Λαϊβερᾶς
Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Κοκλιώτης