Ἅγ. Νικόλαος - Σαλαμίνος

Σαλαμίς – 189 00

210 4653 710

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Στέφανος Κατηφόρης
Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Λυμπέρης
Ἀρχιδιάκ. Ἀλέξιος Δημητριάδης