Ἅγ. Νικόλαος - Σεληνίων Σαλαμῖνος

Σελήνια Σαλαμῖνος – 189 50

210 4671 717

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Αὐξέντιος Ρουσσάκης
Πρωτοπρ. Δημήτριος Παπαβασιλείου
Διάκ. Δαμασκηνός Πέτρου