Ἅγ. Χαράλαμπος - Νεοκτίστων Ἀσπροπύργου

Ἀσπρόπυργος – 193 00

210 5591 433

Ἐφημέριοι
Ἀρχιμ. Αὐξέντιος Ρουσσάκης
Πρεσβ. Ἀχιλλεύς Γιαννακάρας