Ἅγ. Χαράλαμπος - Νεοκτίστων Ἀσπροπύργου

Ἀσπρόπυργος – 193 00

210 5591 433

Ἐφημέριος

Πρεσβ. Ἀχιλλεύς Γιαννακάρας