Προσλαλιά Υποδοχής

Προσλαλιὰ ὑποδοχῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος

κ. Κωνσταντίνου εἰς τήν πόλιν τῶν Μεγάρων

Ἀγαπητὲ κ. Δήμαρχε,

Εὐχαριστῶ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιὰ μου γιὰ τὴν προσλαλιὰ σας, τὴν θερμὴ ὑποδοχὴ ποὺ ἐπιφυλάξατε στὴν ἐλαχιστότητά μου καὶ τὸν συμβολισμὸ τοῦ δώρου, τὸ ὁποῖο ἐκ προσώπου τοῦ λαοῦ μας μόλις μου προσφέρατε.

Σεῑς, ἀπὸ μέρους τῆς Πολιτείας, ὅπως καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητὴς Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ὁποῖο ἐκ μέσης καρδίας εὐγνωμονῶ, συνεργήσατε τὰ μέγιστα γιὰ τὴν ἐπίσημη πρώτη ἐπαφὴ μου μὲ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐπαρχίας, ποὺ καλοῦμαι νὰ διακονήσω. Στὸν συμβολισμό, ἑπομένως, τοῦ προσώπου καὶ τοῦ θεσμικοῦ σας ἀξιώματος συναντῶ μὲ αἰσθήματα τιμῆς καὶ ἀγάπης ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς ὄμορφης πόλης μας. Τῆς φορτωμένης μὲ βιβλία ἔνδοξης ἱστορίας πόλης μας. Ἐὰν ἀναφερθῶ μόνο στὸ πρόσωπο τοῦ Μεγαρέως Βύζαντος, ἱδρυτοῦ τοῦ Βυζαντίου, τῆς μετέπειτα Βασιλίδας τῶν πόλεων, παρακάμπτοντας, χάριν οἰκονομίας χρόνου, τὴν πλειάδα τῶν ἱστορικῶν προσώπων πού ἀνέδειξε ἡ μεγαρικὴ γῆ, νομίζω θὰ δικαιολογοῦσα πλήρως τὸν προηγούμενο ἰσχυρισμό μου.

Αὐτὴ ἡ ἱστορικὴ κληρονομιά εἶναι ἡ στόφα πάνω στὴν ὁποία δημιουργοῦν καὶ οἱ σύγχρονοι κάτοικοι τῶν Μεγάρων τῆς Σαλαμῖνος καὶ τῶν λοιπῶν σπουδαίων δήμων τῆς Μητροπόλεώς μας τὰ δικὰ τους σπουδαῖα πνευματικὰ τεχνουργήματα. Καὶ ἀπὸ σήμερα γίνεται καὶ δικὸς μου ἰσόβιος ἱερὸς σκοπὸς νὰ συμβάλλω μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις στὴν προοπτικὴ καὶ τὴν εὐημερία τῶν κατοίκων του.

Μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὴν ἑτερότητα, πρὸς τὴν ἀξιακὴ ὑπόσταση κάθε προσώπου, τίθεμαι ἰσοβίως, ὑπὸ τὸ θεσμικὸ ῥόλο, τὸν ὁποῖο μοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία καὶ ἀνεγνώρισε ἡ ἔντιμη Ἑλληνικὴ Πολιτεῖα, στὴν διακονία τῆς εἰρήνης καὶ τῆς προόδου τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.Ἕνας ἐπιπλέον κρῖκος κι ἐγὼ στὴν ἀποστολικοπαράδοτη ἁλυσίδα τῶν ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐργάζονται τὸ καλὸ ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ αἰώνιο πρότυπό μας, τὸν Ἰησοῦ Χριστό.

Νὰ εὔχεσθε νὰ ἀνταποκριθῶ -πρὸς δόξαν Θεοῦ- στὴν ὑψηλὴ αὐτὴ διακονία καὶ οἱ καρποὶ τῶν προσπαθειῶν μας νὰ διαθρέψουν τὶς ψυχὲς τοῦ περήφανου λαοῦ τῆς Μητροπόλεως Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος. Τοὺς συμπολῖτες καὶ ἀδελφοὺς μου.

Σᾶς εὐχαριστῶ.